Hiện tại chưa có chương trình khuyến mãi được áp dụng…